Lide

Žijeme v Evropě 21. století

Ještě nějakých čtyřicet
padesát let zpátky se bralo za
samozřejmé, že žena nemůže
být a priori plnohodnotným
vůdcem. Stále je populárním
patriarchální postulát
luteránských dob, že role žen
je především Kinder, Küche,
Kirche. Ale tato tři K (tedy
v překladu z němčiny „děti,
kuchyň a kostel“) ženy se čím
dál častěji mění na „podřízené,
kancelář a jednání“.

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D., je žena společensky úspěšná, zámožná,
aktivní a uznávaná přísným mužským světem. Vždy vypadá krásně
a pečlivě se o sebe stará. S lehkostí a elegancí v každém gestu realizuje
všechny své záměry a cíle. Je osobou, v níž se harmonicky spojuje
celistvost a zralost, jež hezky zdůrazňují její individualitu. V jejím
stylu řízení lze okamžitě rozeznat ženu, která má jemnost a starostlivost,
snahu pochopit a odpustit.
1. Slovanské gymnázium má již desetiletou tradici v hlavním městě
a jeho poloha v samém centru Prahy přímo vedle Staroměstského
náměstí je nejen atraktivní a dobře dostupná, ale také velmi inspirující
a motivující. Budova gymnázia vznikla jako škola již v roce 1893
a od té doby svému účelu sloužila v různých podobách nepřetržitě.
Stejnými ulicemi kráčejí studenti již od roku 1348 do budov nejstarší
středoevropské univerzity – Univerzity Karlovy. V nejbližším okolí
gymnázia se nachází Národní knihovna ČR v Klementinu a Ústřední
městská knihovna v Praze, které jsou nedílnou součástí života každého
mladého ambiciózního člověka, jenž absolvuje gymnázium.
1. Slovanské gymnázium je všeobecné čtyřleté gymnázium zaměřené
nejen na výuku jazyků, která v dnešní době se považuje za samozřejmost.
Jeho hlavním cílem je připravit žáka na složení maturitní
zkoušky a zejména na úspěšné přijetí na jakoukoli vysokou školu
v České republice nebo v zahraničí. Ze statistik vyplývá, že po úspěša

na svá budoucí povolání nejen v klasických předmětech, ale hlavně
formou volitelných seminářů. Na základě těchto seminářů si tak každý
žák může vybrat směr, kterým se chce ubírat ve svém budoucím
studijním a profesním životě. Vedle tradičních seminářů z matematiky,
přírodovědných předmětů nebo humanitních věd si žáci mohou
vybrat například i seminář z diplomacie a mezinárodních vztahů nebo
rozvíjet své znalosti a schopnosti kritického myšlení díky rozšířené
výuce předmětů jako právo, politologie nebo ekonomie. Specializované
semináře vždy vedou vyučující, kteří nemají jen teoretické znalosti
o daných oborech, nýbrž i praktickou zkušenost. Tento styl výuky je
pravidelně doplňován besedami, přednáškami a workshopy, během
nichž jsou žákům ještě více přiblížena všechna specifika různých
povolání a vědeckých oblastí. K řízení podobných aktivit na gymnáziu
existuje Centrum profesní přípravy koordinující přípravu žáků na
budoucí život, monitorující jejich úspěchy a seznamující je s nabídkou
vysokoškolských oborů a formami přijímacího řízení na vysoké školy.
Toto centrum se však nestará pouze o rozvoj schopností žáků, ale
přispívá i k rozvoji dovedností pedagogů.
Podoba učebního plánu gymnázia reaguje na měnící se svět a potřeby
českého vzdělávacího systému. Vedle navýšení hodinové dotace volitelných
seminářů zde například zareagovali na zavedení povinné státní
maturitní zkoušky z matematiky zvýšením hodinové dotace
i v matematice tak, aby všichni žáci byli kvalitně připraveni na tuto

ném složení maturitní zkoušky se každý ze studentů gymnázia dostane
na vysokou školu a na obor, který si vybral. Vedle samotné píle žáků
tohoto úspěchu lze dosáhnout zejména důkladnou přípravou na teoretické
i praktické stránky různých oborů, která nezačíná až ve čtvrtém
ročníku, ale již na počátku studia ve škole. Žáci nejsou motivováni
pouze vidinou svého úspěchu v budoucnosti, nýbrž i prospěchovým
stipendiem na gymnáziu, které mohou získat ti s nejlepšími studijními
výsledky.
Každodenní život na gymnáziu můžeme rozdělit do dvou částí, jež
jsou spolu ale významně propojeny. Proces výuky je neodmyslitelně
spjat s utvářením hodnotového žebříčku žáků, jejich socializací do
školního kolektivu a vytvářením pozitivního a zodpovědného přístupu
k životu, což probíhá především formou různých mimoškolních
aktivit. 1. Slovanské gymnázium je také školou s mezinárodním charakterem,
kde studují žáci z různých zemí světa. Je tak součástí aktuálního
světového dění, kdy migrace a multikulturalita jsou každodenní
zkušeností. Ve škole je díky této skutečnosti prostředí plné tolerance
a respektu, protože ve třídách se setkávají žáci pocházející z různých
kultur a zde se z nich stávají přátelé. V této souvislosti
i pedagogové mají bohaté zkušenosti na poli inkluzivního vzdělávání,
a to nejen se žáky pocházejícími z kulturně odlišného prostředí. Současný
svět se rychle mění nejen technologicky, nýbrž i kulturně, a to
zejména v souvislosti s migrací lidí na všech kontinentech. Je důležité
vytvářet v mladých lidech schopnost tolerance a porozumění, které si

žáci díky multikulturnímu prostředí gymnázia osvojují tou nejpřirozenější
cestou – vztahem ke svým vrstevníkům. Škola má s životem
v multikulturním prostředí nejen praktické, ale i teoretické zkušenosti.
1. Slovanské gymnázium je zapojeno a samo organizuje několik grantových
projektů stavících se proti předsudkům a xenofobii, přičemž
v rámci těchto projektů dochází i k metodické podpoře nejen pedagogů.
Výuka na gymnáziu je nejvíce charakteristická propracovaným učebním
plánem a individuálním přístupem učitelů. Žáci jsou soustavně
připravováni na svá budoucí studia na vysokých školách

novou povinnost. Zaměření na výuku jazyků je pro 1. Slovanské gymnázium
sice samozřejmostí, ale i v této oblasti odpovídá na požadavky
výuky ve 21. století. Vedle tradiční a prohloubené výuky anglického
jazyka si žáci mohou vybrat ke studiu prakticky jakýkoli světový
jazyk. V prvním ročníku si zvolí jeden a ve třetím ročníku další. Po
ukončení gymnázia tak žáci zvládají perfektně dva světové jazyky
a třetí jazyk na takové úrovni, že rozvinout ho je bude stát jen malý
kus další práce. Ve výuce všech cizích jazyků je vhodně vytvořena
sestava vyučujících z řad rodilých mluvčích a domácích pedagogů,
kteří ale vždy mají s prostředím dané země bohaté osobní či studijní
zkušenosti. A jelikož vyučující cizích jazyků mají vždy specializaci
i v jiném oboru, tak u žáků rozvíjí odborné znalosti v oblastech
jako politologie, historie nebo třeba výtvarné umění právě i v cizím
jazyce. Na výuku cizích jazyků navazují i odpolední kurzy rozvíjející
zajímavou a pro žáky přitažlivou formou jejich jazykové schopnosti.
Žáci tak mohou například navštěvovat divadelní kroužek v anglickém
jazyce, výtvarnou dílnu či diskuzní klub v anglickém jazyce nebo se
připravovat na získání různých jazykových certifikátů.
Důležitou součástí výuky propojující teoretické i praktické znalosti
a dovednosti jsou projektové dny, kdy se celá škola zaměří jedním
směrem a všechny předměty jsou propojeny mezipředmětovými
vazbami do jednoho tématu. V tomto duchu 1. Slovanské gymnázium
realizuje například Den evropských jazyků nebo Den humanitních
předmětů. Projektovému dnu zpravidla předchází nebo na něj navazuje
specificky zaměřená výuka či exkurze spojená s projektovým
tématem.
V návaznosti na Den humanitních předmětů tak žáci například
navštívili koncentrační tábor Osvětim, aby si ještě hlouběji uvědomili
hodnotu lidského života. K jedním z nejzajímavějších projektových
dnů však nepochybně patří i Den studentské samosprávy, kdy celé
gymnázium řídí žáci sami. Samotní žáci se mezi sebou zvolí do ve

dení školy a administrativních funkcí a pod dohledem pedagogů sami
vedou vyučování.
Druhým specifikem zajišťujícím úspěch žáků je individuální přístup
vyučujících jak ve výuce, tak mimo ni. Již nižší počet žáků ve třídách
přispívá k tomu, že se pedagogové gymnázia věnují každému žákovi
individuálně a rozvíjejí jeho specifické dovednosti. Žáci, jež vynikají
v určitém oboru, tak dostávají velkou podporu při prohlubování svých
znalostí formou zajímavých projektů a náročných seminárních prací.
Nejvíce je pak individuální přístup patrný při přípravě žáků na maturitní
zkoušku a přijímací řízení na vysoké školy. V této oblasti jednotliví
vyučující úzce spolupracují s třídními učiteli a pomáhají žákům
nejprve s výběrem daného oboru a následně i s konkrétní přípravou
na specifika přijímacího řízení a samotného studia na vysoké škole.
Druhou oblastí, ve které je individuální přístup pedagogů pro rozvoj
žáka zcela určující, je vztah třídního učitele ke své třídě. Každý třídní
učitel je se svými žáky v každodenním kontaktu, orientuje se i v osobních
životech žáků a je vždy připraven jim pomoci i s mimoškolními
záležitostmi. Samozřejmostí je seznamovací adaptační kurz prvních

ročníků
ihned po nástupu na gymnázium, kde žáci se svými třídními
učiteli poprvé stráví několik dní plných teambuildingových aktivit.
V průběhu školního roku pak třídní učitelé kromě tradičních turistických
akcí tráví se žáky volný čas při různých sportovních, kulturních
nebo společenských zážitcích. V neposlední řadě je to právě třídní
učitel, kdo aktivně pomáhá žákům s výběrem vysoké školy.
Každý žák má specifické schopnosti a dovednosti a gymnázium mu je
pomáhá rozvíjet formou různých soutěží nejen v rámci školy, ale
i v konkurenci se žáky ostatních škol. Výjimkou nejsou ani olympiády
a soutěže v různých předmětech s mezinárodní účastí, ve kterých žáci
pravidelně dosahují výborných výsledků. Díky mezinárodním olympiádám
se žáci podívali například do Španělska nebo Finska. Oblíbenými
jsou však i soutěže mezi jednotlivými třídami jak ty sportovní,
tak například ve výzdobě své třídy. Vedle výuky jsou nedílnou
součástí života na škole odborné exkurze, poznávací výlety a další
akce podobného charakteru. Učíme žáky žít a orientovat se nejen
ve škole a místě jejich bydliště, nýbrž i v České republice a Evropě.
Seznámení se s historií a kulturou evropských zemí je dalším krokem
uvědomění si, na jakých hodnotách vyrůstá naše civilizace, jakým
směrem se může ubírat a jak se na tom můžeme podílet i my. Exkurze
přímo spojené
s výukou slouží k získání praktických zkušeností z různých oborů.
V rámci předmětu politologie tak žáci navštěvují přednášky na Úřadu
vlády ČR, v rámci ekonomie navštěvují Českou národní banku nebo
v rámci semináře z diplomacie a mezinárodních vztahů poznávají
zastupitelské úřady různých zemí. V podobném výčtu exkurzí bylo by
možné pokračovat u každého vyučovaného předmětu, ale vedle těchto
akcí škola organizuje také velké množství turistických výletů a cest
za minulostí, během kterých se žáci skutečně zamyslí nad kulturou,
ze které pochází. Jedno z hesel gymnázia zní „Poznávejme svět
společně“ a v tomto duchu škola skutečně postupuje. V nedávné době

navštívili žáci krásná místa Čech a Moravy naplněná nejen přírodními
krásami, ale i historickým významem. Uskutečnily se tak výlety
s mezipředmětovými vazbami například do Terezína, Olomouce nebo
Českého Švýcarska. Pravidelně navštěvujeme i okolní země, poznáváme
jejich hlavní i menší města a místa s kulturním významem.
Velmi oblíbené jsou u žáků ale také výlety se sportovním zaměřením, kterých
může žák gymnázia v průběhu svého studia absolvovat hned několik.
Na těchto akcích se žáci zdokonalují ve svých sportovních schopnostech,
poznávají další části České republiky a Evropy a především se učí pomáhat
jeden druhému a prohlubují spolu s vyučujícími vztahy v kolektivu. K velmi
pozitivnímu a rodinnému klimatu školy tak přispívají právě i tyto akce.
Na začátku prvního ročníku žáci absolvují adaptační kurz, kde se formou
různých technik a aktivit učí pracovat v kolektivu. V zimním období na
žáky čeká lyžařský výcvik v rakouských Alpách a v závěru školního roku
vodácké putování po Vltavě nebo turistický kurz.
Doc. Taťjana Pergler, Ph.D., ředitelka 1. Slovanského gymnázia,
konstatuje: „Mezinárodní charakter, individuální přístup, tolerantní
prostředí, kvalitní výuka cizích jazyků a zajímavé exkurze – to jsou jen

některá hesla charakterizující 1. Slovanské gymnázium. V naší škole si
uvědomujeme, že žijeme v době velkých a hlavně rychlých změn, kterým
se musíme přizpůsobit. Zároveň ale nezapomínáme ani na historii a kulturu
národů, ze kterých pocházíme. Snažíme se reagovat na výzvy a motivovat
a inspirovat naše žáky k odpovědnému přístupu k životu a ke světu kolem
nich. Probuzení kritického myšlení, zájmu o společenské dění a vědecké
poznatky patří vedle přípravy k úspěšnému složení maturitní zkoušky
a vstupu na vysokou školu mezi hlavní cíle, kterých chceme společně
s našimi žáky dosáhnout. Není jednoduché orientovat se v politickém
dění, odolávat tlaku masmédií a sociálních sítí nebo se vyznat ve spletitých
sítích ekonomického světa, naše gymnázium ale právě v těchto aspektech
pomáhá svým žákům najít tu správnou cestu. Žijeme ve 21. století plném
rychlých změn, my na tyto změny reagujeme, i když nezapomínáme na ty
nejdůležitější hodnoty utvářené v historii. A k tomuto postoji vedeme
i naše žáky.“